.RU

Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

МУСТАФА Абдул Салям МУСТАФА

УДК 629.735.083

Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

Спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основним фактором підвищення ефективності експлуатації основного виробництва цивільної авіації (ЦА) є забезпечення справності й зниження простоїв повітряних суден (ПС) протягом усього життєвого циклу.

В рішення цих завдань матеріально-технічному постачанню (МТП) приділяється визначальна роль у частині своєчасного й номенклатурного забезпечення запасними частинами, агрегатами, системами та матеріалами при експлуатації авіаційної техніки (АТ).

Забезпеченню авіаційної техніки запасними частинами постійно приділяється велика увага. Це пояснюється тим, що створити абсолютно надійний об'єкт неможливо й для підтримки його в працездатному стані завжди потрібні запасні частини. Вони необхідні для усунення випадкових відмов і заміни елементів, що зношуються і виробили свій ресурс. Це вимагає координації процесів МТП і експлуатації в цілому із планом логістичної підтримки діяльності авіакомпанії й, зокрема, із планом технічного обслуговування (ТО).

У цивільній авіації Іраку практично відсутня комплексна автоматизована система управління матеріально-технічним постачанням процесів технічного обслуговування і ремонту повітряних суден (АСУ МТП ТОіР ПС), яка б використовувала нові сучасні методи логістики, керування й прогнозування технічним станом (ТС) АТ у сфері МТП.

У цей час більшість авіакомпаній переходить від централізованої планової економіки до ринкових відносин, тому для реалізації головної мети й основних завдань системи матеріально-технічного постачання ТОіР парку ПС авіакомпаній у сучасних ринкових умовах необхідно широке застосування нових принципів, форм і методів роботи. Для цивільної авіації Іраку це в першу чергу проблема підвищення ефективності керування системою технічної експлуатації ПС шляхом оптимізації процесу матеріально-технічного постачання ТОіР парку ПС авіакомпанії й впровадження більше раціональних схем керування МТП ТО ПС на базі сучасних інформаційних технологій.

Проведені дослідження базуються на сучасній методології оптимізації складних економетричних систем, сформульованих й розвинутих у роботах Е.Ю. Барзиловича, Ю.А. Бєляєва, Б.В. Гнеденко, О.О. Комарова, В.М. Лагуткіна, Л Б Миротіна., Ю.І. Палагіна, Н.У. Прабху, Ю.И. Рижикова, Н.Н. Смірнова, І.А, Ушакова, Е.А. Хруцкого, Р. Барлоу, Ф. Прошана і багатьох інших.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетних тем: 146-ДБ04 "Розробка методів визначення ресурсних показників та прогнозування залишкового ресурсу високонавантажених технічних систем за критеріями пошкоджуваності" (№0104U003743) та 387-ДБ07 "Розробка автоматизованої системи аналізу надійності парку авіаційної техніки та розробка пропозицій по збереженню льотної придатності повітряних суден згідно стандартів ІКАО" (№0107U002740).

Дисертаційна робота виконана відповідно до програми розвитку авіаційного транспорту Іраку. Окремі методичні розробки автора можуть бути використані в інших авіаційних структурах Іраку й країн Близького Сходу.

Мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботиєвдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії та оптимізації процесів системи МТП.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

• аналіз сучасного стану матеріально-технічного постачання процесів технічного обслуговування ПС в авіакомпанії;

• аналіз надійності й ресурсного стану ПС в експлуатації (аналіз зміни стану авіаційних систем у процесі їхньої експлуатації);

• удосконалення методики розрахунку норм витрат запасних частин і комплектів запчастин в авіакомпанії;

• удосконалення моделей автоматизованого формування потреби матеріально-технічних засобів авіакомпанії;

• розробка методу оптимізації номенклатури та кількості запасних елементів на основі максимізації ймовірності безвідмовної роботи при обмеженій сумі фінансування;

• удосконалення методу оптимізації рівнів запасів і формування оптимального розміру замовлення комплектуючих виробів АТ;

• розробка методу довгострокового планування процесів експлуатації та ремонту складних технічних виробів АТ на прикладі авіаційних двигунів для керування їхніми замовленнями й поставками в авіакомпанії;

• розробка структури й інформаційного забезпечення системи керування МТП парку ПС авіакомпанії.

Об'єктом дослідження є система матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування авіаційної техніки.

Предметом дослідження є процес матеріально-технічного постачання авіаційної техніки.

Методи дослідження. Виконані в дисертаційній роботі дослідження базуються на теорії масового обслуговування, теорії надійності, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії керування запасами, теорії марковських процесів, методах оптимізації і їхнього застосування в задачах планування й керування, практиці технічної експлуатації цивільних ПС.

Наукова новизна отриманих результатів складається в розробці:

- моделі поставок запасних елементів на основі максимізації ймовірності безвідмовної роботи при експонентному та нормальному розподілах часу між відмовами при обмеженій сумі фінансування;

- методу довгострокового планування замовлень і поставок дорогих виробів на основі методів імітаційного моделювання процесів життєвого циклу складних технічних систем на прикладі авіаційних двигунів (АД) з використанням марковських процесів;

- удосконалених моделей формування потреби в запасних частинах для складних структурованих систем;

- удосконалених моделей оптимізації рівнів запасів і формування оптимального розміру замовлення комплектуючих виробів на основі методів теорії масового обслуговування.

Практичне значення отриманих результатів складається в розробці :

- структури й інформаційного забезпечення системи керування МТП парку ПС авіакомпанії;

- алгоритмів і програм прогнозування потреби в запасних частинах на основі даних про відмови й наробітки парку ПС у рамках системи «Надійність ПС»;

- раціональної системи постачання запасними частинами при обмеженій сумі фінансування, що забезпечує максимальну ймовірність безвідмовної роботи.

Основні виводи й рекомендації, отримані в роботі, можна використати при розробці державної програми в області вдосконалення авіатранспортної системи Іраку в частині матеріально технічного постачання.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем виконаний аналіз сучасного стану матеріально-технічного постачання в системі ТО ПС, обґрунтовані методи переходу цивільної авіації Іраку на раціональну систему постачання запасними частинами [1], розроблені методики розрахунку комплектів запасних частин, розроблені методи формування потреби в запасних частинах взамін виробів, що відмовили, і виробів, що виробили ресурс, розроблені процедури оптимізації процесів матеріально технічного постачання [1, 3, 4, 5, 6], розроблена методика довгострокового планування постачання авіаційних двигунів [2, 7].

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на семінарах і науково-технічних конференціях: VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2006» (Київ, 2006р.), VIII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» (Київ, 2007р.) і XII Міжнародному конгресі двигунобудівників (Харків -Рибаче, 2007р.), піврічних семінарах кафедри авіаційних двигунів. Дисертаційна робота в цілому обговорювалася на розширеному науковому семінарі кафедри АД (03.04.2008).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 7 друкованих праць, 5 з яких у наукових журналах, що входять у перелік ВАК України та 2 публікації за матеріалами доповідей на науково-технічних конференціях.

Структура дисертації . Дисертація складається із вступу, п’яти розділів і виводів. Повний обсяг дисертації 219 сторінок, 57 рисунків, 8 таблиць. Список використаних джерел з 142 найменувань на 11 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкриті сутність і стан наукової проблеми, обґрунтована актуальність, сформульовані мета й завдання досліджень, а також визначена новизна й практична цінність отриманих результатів. Вказані результати апробації й публікації з розкриттям особистого внеску здобувача.

У першому розділі описанізагальні відомості, мета й основні завдання системи матеріально-технічного постачання авіакомпанії, аналіз технологічного процесу, роль запасів матеріальних ресурсів, основні види запасних частин. Особлива увага приділяється оборотним запасним частинам, що мають серійний номер, особливості йструктура системи керування запасами.


zashita-informacii-v-kompyuternih-sistemah.html
zashita-informacii-v-seti-internet.html
zashita-intellektualnoj-sobstvennosti-informacionnij-obzor-publikacij-iz-periodiki.html
zashita-kompyutera-ot-atak-cherez-internet.html
zashita-naseleniya-i-territorij-ot-chrezvichajnih-situacij.html
zashita-naseleniya-v-chrezvichajnih-situaciyah-chast-2.html
 • thescience.largereferat.info/itogi-vserossijskogo-konkursa-moj-uchitel-poitogam-etogo-konkursa-vijdet-kniga-moj-uchitel-vkotoroj-budut-sobrani-imena-vidayushihsya-pedagogov-iuchenih-rossii.html
 • books.largereferat.info/comply-last-updated-june-10-2002.html
 • ekzamen.largereferat.info/s-bondarenko-v-kurilskij-neizvestnie-strugackie-pisma-rabochie-dnevniki-1942-1962g-g-stranica-23.html
 • write.largereferat.info/filosofiya-i-d-dolgij-avtomatika-svyaz-informatika-2010-c-25-27.html
 • composition.largereferat.info/panova-sergeya-zachem-ya-uchu-russkij-yazik.html
 • turn.largereferat.info/osnovnie-ponyatiya-ekonomicheskih-informacionnih-sistem.html
 • institut.largereferat.info/svedeniya-o-materialno-tehnicheskom-obespechenii-i-ob-osnashyonnosti-obrazovatelnogo-processa-mboudod-acdt-mo-ahtubinskij-rajon.html
 • textbook.largereferat.info/kalendarno-tematicheskij-plan-vneauditornoj-samostoyatelnoj-raboti-studentov-ii-kursa-stomatologicheskogo-fakulteta-po-anatomii-cheloveka-pod-rukovodstvom-prepodavatelya-na-2011-2012-uch-god-iii-semestr.html
 • spur.largereferat.info/konsultirovanie-rebyonka-roditelej-personala-n-m-amosov-vposlednie-godi-vsyo-chashe-mi-govorim-o-zdorove-nashih.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/prostranstvenno-vremennoj-kontinium-pesni-o-nibelungah.html
 • spur.largereferat.info/kol-vo-ekzemplyarov-programma-kursa-po-sociologii-5-tematicheskoe-soderzhanie-kursa-6.html
 • esse.largereferat.info/razdel-i3-informacionnaya-karta-konkursa-konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya.html
 • holiday.largereferat.info/nastuplenie-na-lvov-obshaya-obstanovka.html
 • education.largereferat.info/2-klass-68-ch-2-ch-v-nedelyu-programmi-dlya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-korrekcionno-razvivayushee-obuchenie.html
 • kanikulyi.largereferat.info/zaklyuchenie-etapi-isceleniya-posledovatelnost-aksiom-preambula.html
 • paragraph.largereferat.info/mech-ne-znaet-golovi-kuzneca-centralnom-dome-literatorov-prohodyat-odin-raz-v-mesyac-kazhduyu-tretyu-subbotu-sajt.html
 • ucheba.largereferat.info/predmetnij-ukazatel-k-tomu-1-1995-stranica-30.html
 • uchenik.largereferat.info/izbiratelnoe-pravo-i-izbiratelnie-sistemi.html
 • literatura.largereferat.info/referat-po-kursu-psihologiya-i-pedagogika-na-temu-problemi-i-puti-razvitiya-tvorcheskogo-mishleniya-u-detej.html
 • writing.largereferat.info/klassifikaciya-krovotechenij-i-pervaya-medicinskaya-pomosh-pri-nih.html
 • kanikulyi.largereferat.info/zakonodatelstvo-rf-tema-osnovi-administrativnogo-prava-rf-osnovnie-polozheniya-administrativnogo-prava-rf-administrativnie-pravonarusheniya-i-otvetstvennost-voprosi-i-zadaniya-dlya.html
 • ekzamen.largereferat.info/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-25-dekabrya-2009-g.html
 • znaniya.largereferat.info/prostranstvenno-vremennaya-evolyuciya-i-istochniki-kajnozojskogo-vulkanizma-centralnoj-mongolii-i-severo-vostochnogo-kitaya.html
 • klass.largereferat.info/691-i1152-protokol-publichnih-slushanij-2-ot-26-avgusta-2009-goda-po-proektu-aktualizirovannij-generalnij.html
 • doklad.largereferat.info/v-napravlenii-vnedrenie-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologij-g-n-skudaryova-redakcionnij-sovet.html
 • tasks.largereferat.info/24-komponenti-i-varianti-ekonomicheskoj-politiki-v-oblasti-ikt-programma-elektronnaya-evropa.html
 • pisat.largereferat.info/tematicheskij-apperceptivnij-test-genri-a-myurreya.html
 • kanikulyi.largereferat.info/zhenshini-podrostki-muzhiki.html
 • vospitanie.largereferat.info/xi-prilozhenie-slovar-literatura-i-portret-stranica-7.html
 • crib.largereferat.info/iv-vtorzhenie-veshej-b-f-porshnev.html
 • obrazovanie.largereferat.info/programma-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-dnevnogo-prebivaniya-bodryata-yuridicheskij-adres-stranica-4.html
 • doklad.largereferat.info/vnutrennij-uchitel-ozdorovlenie-put-k-zhizni.html
 • vospitanie.largereferat.info/zhiri-chast-4.html
 • student.largereferat.info/313-svedeniya-o-sozdanii-i-razvitii-emitenta-125009-rossiya-moskva-tverskaya-6-str-2-informaciya-soderzhashayasya.html
 • kolledzh.largereferat.info/4-soderzhanie-kursa-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-specialnosti-080105-finansi-i-kredit-moskva-200.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.